Happy Tedat forever!

Happy Tedat forever!
zine z Tokia
náklad 70 kusů
tisk risografem
2 barvy